My Favorite Sunglasses

She Ruined My Tattoo + First Tattoo Tips

Skærmbillede 2015-07-28 kl. 20.48.38

Skærmbillede 2015-07-28 kl. 20.55.26

Dette indlæg har jeg valgt at skrive, fordi jeg stadig er vred over min behandling, da jeg skulle have lavet én af mine mest betydningsfulde tatoveringer. Og samtidig vil jeg bruge min historie til, at give jer tips til, hvad jeg personligt synes er vigtigt når man skal have en tatovering. Jeg har før skrevet et mere dybdegående indlæg om denne tatovering, og historien bag hvorfor jeg gerne ville have den. Men for kort at opsummere, skulle jeg have lavet en Totoro tatovering. Totoro er en karakter i en Ghibli Studios film, som jeg så med min lillebror da jeg var lille, og som betyder utroligt meget for mig, da den for mig symboliserer barndom på den fineste måde. Min første tatovering, min løve, fik jeg lavet hos Alletiders Miss Roxy i Rømersgade i København. Det var en mand der talte engelsk der lavede den, og jeg var super tilfreds med resultatet, så jeg stolede på, at de var dygtige der. Jeg havde jo selv førstehåndserfaring! Da jeg kom havde jeg billedet (som I kan se neden under billedet af tatoveringen) som jeg skulle have lavet med på min iPad, og vidste også hvordan det skulle findes på Google. Men hende der skulle lave tatoveringen (som jeg senere fandt ud af er ejeren – Helle) blev irriteret, og sagde at jeg jo skulle have en kopi med. Jeg spurgte om de da ikke havde en printer, og hun svarede, at det skulle være med i en kopi. Så jeg gik derfra, for at finde et bibliotek og printe på. Jeg kom tilbage med udprintet, og her var hun åbenbart blevet stresset, fordi den næste kunde allerede sad og ventede. Min ven fik lavet sin lille tatovering og derefter var det min tur. Jeg havde ikke en rar eller tryg fornemmelse med det, da jeg lagde mig ned. Jeg skulle have lavet den på ribbenene, og det var kun min tredje tatovering. Jeg fortalte jeg var lidt nervøs, og hun slog det hen. Tatoveringen tog, jeg lyver ikke, to minutter. Da hun var færdig sagde hun: “Ja, sådan bliver det jo når den skal sidde på ribbenene.” Allerede dér tænkte jeg: “FUCK”. Da jeg så den i spejlet, måtte jeg kæmpe for at holde tårerne tilbage. Jeg var så usikker og ked af det, skuffet, vred og frustreret! Hun havde bare lavet den grimmeste, mest sjuskede tatovering på MIN krop! En PERMANENT ting, der skulle blive på MIN krop resten af mit liv. Og den var bare SÅ grim! Jeg sagde ingenting, jeg ville bare ud, så vi betalte og lige så snart vi kom ud fortalte jeg min ven, hvor grim jeg syntes den var. Jeg græd og græd da jeg kom hjem. Jeg havde givet 600 kr. for den! Næste dag fandt jeg Alletiders Miss Roxys Facebookside (eller åbenbart en fanside som en mand der kendte dem havde lavet) og meldte mig ind, fordi jeg var så frustreret og deres telefon selvfølgelig var nede den dag. Jeg lagde et billede op af den, og skrev at jeg var meget skuffet over den, og at jeg håbede, at jeg kunne få mine penge tilbage. Jeg forklarede om min oplevelse og 99% af medlemmerne kunne godt se det var noget værre l*rt hun havde lavet på mig. Efter et par timer svarede én af tatovørerne fra butikken. Hun var vred på mig! Hun skrev, at jeg havde angrebet Alletiders Miss Roxy, at hun var der den dag og at det var min egen skyld på grund af placeringen og fordi jeg havde et dårligt billede med. Jeg syntes det var så lavt at skyde skylden på mig! Jeg havde det billede med I ser oven over, og jeg har ALDRIG hørt om, at tatoveringer skulle blive grimmere af, at man får dem lavet på ribbenene! Det er i øvrigt også løgn, har jeg fundet ud af, efter fem tatoveringer mere. Hun skrev at de ikke ville give mig mine penge tilbage, men at, selvom hun ikke mente der var noget galt med tatoveringen (det skal i øvrigt siges, at hun var ejers barnebarn), jeg kunne komme ind og få den rettet til. Jeg skrev, at ingen fra det sted nogensinde skulle røre min hud igen, og hvis de seriøst ikke kunne se hvad der var galt med den skulle de SLET ikke. Det endte med, at mit opslag blev slettet. Som I kan se på tatoveringen er den virkelig grim og SÅ dårligt lavet. Stregerne er totalt rystede, øjnene kigger hver sin vej så Totoro ser sindssyg ud, paraplyen mangler et HÅNDTAG og er ikke engang tegnet færdig øverst til højre. For slet ikke at tale om, at den ikke har nogle fødder, at takkerne på maven er noget en baby kunne tegne, og at poterne slet ikke ligner poter. Jeg er STADIG skuffet over, at jeg ikke fik hverken undskyldning eller penge tilbage, men blot blev skældt ud og at de endda prøvede at spise mig af med, at det var min egen skyld! HELDIGVIS kender jeg jo verdens bedste tatovør, som er ham der har lavet alle mine andre tatoveringer og den ENESTE, der får lov til at lave mine fremtidige, og han rettede den fuldstændig til, i øvrigt brugte han samme billede som reference og det var jo STADIG på mine ribben, og han kunne utroligt nok godt finde ud af det! Her er billeder af den efter han har reddet den, og lavet en masse ekstra smukke detaljer på:

Toto

Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg kender ham og at han kunne redde den, så jeg ikke skulle leve med det grimme udgangspunkt. Jeg synes den er blevet så smuk! Han har virkelig reddet stregerne fantastisk. Og med den lykkelige slutning kommer her et par tips jeg personligt gerne ville have haft da jeg skulle tatoveres den gang.

1. Vær tryg! Når du kommer ind i tattooshoppen skal du føle dig tryg. Hvis der er en ubehagelig stemning og de mennesker der arbejder der opfører sig køligt eller arrogant over for dig, har du al ret til at gå! Det er en KÆMPE tillidserklæring at lade andre tegne permanent på DIN krop, så hvis du ikke føler de fortjener den tillid, eller du har en dårlig fornemmelse, så gå! Du er i din fulde ret. Og tøv ikke med, at fortælle dem hvorfor.

2. Husk, at du er kunden! Dette tip er meget lig det første. DU er kunden, og det er DIG der betaler dem for at tegne på dig. Derfor har de ingen ret til, at opføre sig arrogant, surt eller som om man er til besvær (som jeg havde det i Alletiders Miss Roxy). Når det netop handler om en permanent tatovering du skal leve med resten af dit liv på din krop, mener jeg den vigtigste opgave, ud over at gøre sig skide umage, er, at få dig til at føle dig tryg og velkommen og påskønnet.

3. Sig din mening! Sidder den stencil de har sat på lidt mere til venstre end du havde tænkt? Er den for stor? For lille? SIG det! Det er så vigtigt at du er ærlig, for hvis du bare tænker: “ej, nu er jeg besværlig og jeg vil ikke være til besvær” og lader dem tatovere selv om du ikke er 100% tilfreds er det en ting du vil lægge mærke til hver gang du ser den hele resten af dit liv. Så HUSK at sige din mening, du er ikke til besvær. Og hvis tatovøren får dig til at føle at du er, så IGEN: GÅ! Du kan 100% finde et andet sted.

Det var meget få tips, men det er de absolut vigtigste. Jeg kan slet ikke fortælle jer hvor vigtige de er. Jeg kunne helt klart have undgået den uheldige situation hvis jeg havde fået disse ting fortalt inden. Heldigvis endte det lykkeligt.

——–

This entry is something I chose to write because I am still mad about the way I was treated when I was having one of my most meaningful tattoos done. And at the same time I want to use my story to give you some tips for what I personally think is important when you are having a tattoo done. I have written a more detailed entry about this tattoo and the story behind it before. But to summarize I was going to have a Totoro tattoo done. Totoro is a character in a Ghibli Studios movie that I watched with my little brother when I was young and it means incredibly much to me as it symbolizes childhood in the most adorable and beautiful way. My first tattoo, my lion, I got done at Alletiders Miss Roxy in Rømersgade in Copenhagen. It was a guy who spoke English who made it and I was super satisfied with the result so I trusted that they just made good tattoos there. I did have first hand experience! When I came I had the picture (the one under the photo of the tattoo) of the tattoo I was getting done on my iPad, and I knew exactly where to find it at Google. But the woman who was doing my tattoo (whom I later found out is the owner – Helle) got slightly annoyed and said I should have brought a paper copy. I asked if they did not have a printer and she replied that I had to have a paper copy. So I went to a library to print it out. I came back with the print and apparently she had become stressed because the next customer was already waiting. My friend had his little tattoo done and after ham it was my turn. I did not have a safe or comfortable feeling about it when I laid down. I was getting it done on my ribs and it was only my third tattoo. I told her I was feeling nervous, but she did not do anything. The tattoo took, without joking, two minutes. When she was done she said: “Well, that’s the way it gets when you choose to have it on the ribs”. Already then I thought: “F*CK”. When I saw it in the mirror I had to fight to hold back the tears. I was so insecure and sad, dissapointed, mad and frustrated! She has just made the ugliest, most sloppy tattoo on MY body! A PERMANENT thing that I was going to be stuck with on MY body for the rest of my life. And it was SO ugly! I did  not say anything, I just wanted to get out so we paid and right when we stepped out I told my friend how ugly I thought it was. I cried and cried when I got home. I paid 600 DKK for it! The next day I found Alletiders Miss Roxy’s Facebookpage (or apparently a fanside made by a man who knew them) and became a member because I was so frustrated and their phone was of course down on that day. I put up a photo of it and wrote how disappointed I was and that I really hoped I could get my money back. I told them about my experience and 99% of the members could definitely see it was some real sh*t she had done on me. After a few hours one of the tattoo artist from the shop. She was mad at me! She wrote that I had attacked the shop and that she was there that day and that it was my own fault because of the placement and because I had brought a bad picture. I thought it was so low to blame me for everything!  As previously stated, I had the picture with me that you see above and I have NEVER heard about tattoos being extra ugly because they were on the ribs! That was a lie, I found out myself after five tattoos more. She wrote to me that they would not give me my money back, but that, even though she claimed she did not see anything wrong with the tattoo, (it was the owner’s granddaughter by the way) I could come in and get i fixed. I wrote back that no one from that tattoo shop should ever touch my skin again and if they seriously could not see what was so bad about it they ESPECIALLY were not going to. It ended up with the photo of the tattoo getting removed from their Facebook site. As you can see on the tattoo it is really ugly and SO badly made. The lines are totally shaken, the eyes look in two different directions so Totoro looks crazy, the umbrella lacks a HANDLE and has not even been finished at the top right. Do not even get med started on the missing feet, the fact that the pattern on the stomach is something a baby could have drawn and that the paws do not even look like paws. I am STILL disappointed about the fact that I did not even get an apology or my money back, but was simply yelled at and even tried to tell me tat it was my own fault! LUCKILY I know the world’s best tattoo artist, the guy who has made all my other tattoos and the ONLY one who will ever get to make any future tattoos on me. He completely saved it, and he also used the same picture as reference and it was obviously STILL on my ribs and incredibly enough he did not have trouble doing it! The last photo above is after he saved it and added lots of beautiful details on it.

I am eternally grateful that I know him and that he was able to fix it so I did not have to live with the ugliness it was to begin with. I think it is so beautiful now! He really saved the lines fantastically. And with that happy ending I have some tips I would personally have loved to hear when I was going to have it done then.

1. Feel safe! When you step in to the tattoo shop you need to feel safe. If there is an unpleasant atmosphere and the people who work there act cold or arrogant towards you, you have every right to leave! It is a HUGE trust to let others draw permanently on YOUR body, so if you do not feel they deserve your trust, or you have a bad feeling, leave! You have every right to do so. And do not hesitate to tell them why you leave.

2. Remember that you are the customer! This tip is a lot like the first one. YOU are the customer and it is YOU who are paying them to draw on you. Therefore they have no right to behave arrogant, cold or like you are trouble for them (like I felt in Alletiders Miss Roxy). When it is about a permanen tattoo you have to live with for the rest of your life on you body I think the most important task, besides doing hell of a good job, is to make you feel safe, comfortable, welcome and appreciated.

3. Tell them what you think! Is the stencil they put on you a little more on the left than you had thought? Is it too big? Too small? TELL them! It is so important that you are honest because if you just think “oh no, now I am taking their time and I do not want to bother them too much” and let them tattoo you even though you are not a 100% satisfied it is something that will bother you for the rest of your life. So REMEMBER to be honest and speak out. You are not bothering them. And if the tattoo artist makes you feel like you are, then AGAIN: GO! You will 100% be able to find another place.

These were very few tips, but the absolutely most important. I can not even tell you how important they are. I could definitely have avoided that uncomfortable situation had I been told these things beforehand. Luckily it ended well.

Signatur-2

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

My Favorite Sunglasses